Registre de Sol·licitant

Dispositiu d'Inserció Sociolaboral

Dades d'accés

Escrigui un correu electrònic i una contrasenya per a accés al seu perfil en Portal d'Ocupació


Dades bàsiques

Escrigui les seves dades personals com a Sol·licitant d'Ocupació


Situació actual

Actualment es troba en alguna de les següents situacions? (Marqui les caselles corresponents)


Dades de contacte i residència actual


Nivell Formatiu i Acadèmic


Política de Protecció de Dades


Les dades personals continguts en aquest currículum gaudeixen de la protecció prevista per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


Declaro l'exactitud i la veracitat de les dades que conté aquest currículum i autoritzo a Viver de empreses Baix Ebre Innova com a Portal d'Ocupació al tractament i comunicació dels mateixos amb les següents finalitats:

  • La intermediació en relació amb ofertes d'ocupació presentades i que responguin al meu perfil professional. A aquest efecte les dades podran transmetre's a qualsevol empresa oferent amb l'objecte de seleccionar entre els candidats remesos. Al mateix temps les dades podran ser transmesos entre les diferents Agències de Col·locació que ho sol·licitin i els diferents serveis públics estatals i de les diferents comunitats autònomes.
  • El seu ús en matèria d'accions d'inserció i formació professional que puguin ser dutes a terme per el nostre Portal d'Ocupació.
En compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999) li informem que les dades personals facilitades per vostè s'incorporen al nostre fitxer automatitzat de dades (Currículums) i van a ser utilitzats exclusivament per a la finalitat anteriorment citada. Si vostè desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació han de dirigir-se per escrit a Polígon Industrial Venta Nova, s/n CAMARLES, Tarragona o remetent correu electrònic a insercio@baixebreavant.cat.