OFERTA ARQUITECTE/A MUNICIPAL DE L’ÀREA #DELTEBRETERRITORI A COBRIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS.

miércoles, 28 de julio de 2021

Terminis comissió serveis Arquitecte fins 27 d'agost de 2021 (14 hores).

 1. Objecte de l’oferta.

 

L'objecte d'aquesta oferta és la incorporació mitjançant comissió de serveis d’una persona funcionària de carrera per al lloc de treball d’arquitecte/a municipal de l’Àrea #DeltebreTerritori de l’Ajuntament de Deltebre, actualment vacant a la plantilla de personal.

2.  Condicions de treball.

 

Lloc de treball: La persona seleccionada s’incorporaria com a funcionari/a de l’Ajuntament per ocupar el lloc de treball d’arquitecte/a municipal de l’Àrea #DeltebreTerritori. El lloc de treball s’integraria en el Grup A1 Nivell 24.

Jornada de treball: La previsió de jornada de treball serà a temps complet, amb l’horari laboral segons necessitats del servei. Es podrà alternar matins i tardes segons necessitats del servei i d’organització de les tasques a desenvolupar, per quant els treballs que es desenvoluparan poden correspondre a necessitats entre els 7 dies de la setmana. En qualsevol cas, amb dos dies de descans setmanal.

En cas de necessària conciliació geogràfica quan el domicili particular es trobi a més de 50km del centre de treball, també es podrà adequar al servei la jornada parcial, el teletreball parcial i/o la combinació horària flexible amb còmput horari mensual.

Requisits de participació: Ser funcionari/a de carrera d’una administració pública.

 

Titulació exigida: Estar en possessió del títol d’arquitecte/a o estar en condicions de tenir-lo a la data en que finalitzi el termini de presentació d’instàncies, en el seu cas. A més, s’haurà de disposar de carnet de conduir nivell B1. Les titulacions obtingudes a l’estranger han d’anar justificades amb la documentació que acrediti la seva homologació; a més s’adjuntarà al títol la traducció jurada.

Salari brut anual: A convenir en relació al lloc d’origen i l’adequació pressupostària de l’Ajuntament de Deltebre.

3.  Presentació d’instàncies i procedència de les persones interessades.

 

 • Sol·licitud

 

Les instàncies sol·licitant participar d’aquest procés es presentaran a l’EAC (Espai d’Atenció a la Ciutadania) de l’Ajuntament de Deltebre personalment i com a data límit el dia 27 d’agost de 2021 a les 14:00 hores.

 

 3.2.  Sol·licitud telemàtica.

 

La sol·licitud de participació i l’aportació de documentació es realitzarà preferiblement de forma telemàtica a la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de Deltebre (tràmits i serveis: instància genèrica), com a data límit el dia 27 d’agost de 2021 a les 14:00 hores.

Per poder presentar la sol·licitud telemàticament, caldrà disposar de certificat digital o de signatura electrònica.

3.3.  Documentació a presentar.

 

La instància anirà acompanyada de la següent documentació (molt important aportar al moment de presentació de la instància els documents originals i les fotocòpies corresponents d’aquests):

 • Fotocopia del DNI o
 • Fotocopia compulsada de la titulació d’accés
 • Currículum vitae acadèmic i professional
 • Fotocopia de l’acta de nomenament com a funcionari/a de
 • Permís de conduir, classe

 

3.4.  Mesures destinades a persones amb discapacitat.

 

Els/Les aspirants amb discapacitat poden fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adaptacions que necessitin per poder participar.

3.6. Tractament de dades personals.

 

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les persones aspirants donen el seu consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal.

Les seves dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Deltebre de forma legítima sobre la base del consentiment de l’interessat amb la finalitat de gestionar i tramitar els processos de selecció de personal. Així mateix informem que les seves dades es conservaran durant la gestió del procés de selecció i les possibles reclamacions posteriors (la finalitat per la qual es recullen) i després d’aquest, quan existeixi alguna obligació legal de conservació de dades.

4.- Funcions i tasques a realitzar.

 

Les funcions principals d’aquesta tasca seran les pròpies de la planificació i gestió territorial en l’àmbit urbanístic per desenvolupar i gestionar l’impuls del nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (amb previsió vigència a partir agost 2021):


 

 

 • Llicències.

 

 • Disciplina Urbanística.

  

 • Redacció de projectes i memòries

 

 • Direccions d’Obra.

 

 • Informes tècnics.

 

 • Planejament

 

 • Efectuar qualsevol altra tasca pròpia de la seva categoria que li sigui encomanada i per a la qual hagi estat prèviament instruït.

Aquesta relació de tasques és un numerus apertus, té caràcter enunciatiu i no limitatiu, cal entendre la relació en el sentit més ampli. A la persona aspirant se li poden encomanar altres tasques relacionades amb l’Àrea #DeltebreTerritori.

5.  Organització

 

L’equip de treball estarà conformat per dos arquitectes (un funcionari i un laboral), responsables cadascun de la planificació i de la gestió territorial però complementant-se. A banda, l’equip comptarà amb la resta de personal d’assistència jurídica, tècnica i administrativa de l’àrea #DeltebreTerritori.

La previsió d’inici estarà subjecta a la situació laboral de la persona seleccionada però, preferiblement, serà incorporació immediata.

6.  Procés de selecció.

 

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Junta de Govern Local valorarà les candidatures presentades, atenent als mèrits al·legats i l’experiència prèvia acreditada pels/per els interessats/des.

A més, podrà ser possible la realització d’una entrevista personal amb els/les candidats/es amb la finalitat de verificar l'adequació del perfil professional al lloc de treball, on es valoraran els mèrits al·legats i aspectes com la disponibilitat, la polivalència, la capacitat de treballar en equip, la capacitat de comunicació, la capacitat de resolució de conflictes, així com altres coneixements i habilitats complementaris.


 Finalment, el President de la Corporació resoldrà la incorporació en comissió de serveis a favor del/de la aspirant que més s’adeqüi al lloc de treball vacant d’arquitecte/a municipal de l’Àrea #DeltebreTerritori de l’Ajuntament de Deltebre, iniciant-se a continuació els tràmits corresponents amb l’administració pública d’origen per tal d’aprovar-se la comissió de serveis del/de la funcionari/a seleccionat/da.

Deltebre (Delta de l’Ebre), 22 de juliol de 2021


Comparteix aquest Notícia


Informació sobre Cookies

 • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
 • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
 • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.