BASES REGULADORES PROCÉS SELECTIU PER A CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE RESIDUS DE L’ÀREA DE RESIDUS DEL COPATE

martes, 2 de julio de 2024

ANUNCI de convocatòria del procés selectiu per al CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE -COPATE

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
ANUNCI de convocatòria del procés selectiu per al CONSORCI DE POLÍTIQUES
AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE -COPATE

La Junta General del COPATE, va aprovar, en sessió ordinària duta a terme el 16 de maig
de 2024, les bases reguladores del procés de selecció per constituir una borsa de treball
d’agents de residus.
Per Resolució de la Presidència 2024-0461, de data 18 de juny de 2024, s’ha resolt
convocar les proves del procés selectiu per constituir, mitjançant sistema de concursoposició,
torn lliure, una borsa de treball d’agents de residus del Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’Ebre d’acord amb les bases aprovades per la Junta General
del COPATE.
El termini per presentar sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir del dia següent al
de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Antoni Gilabert Rodríguez
President del Consell Comarcal del Baix Ebre

Data Signatura: 19/06/2024

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | 01-07-2024 2024-05562 Pàg. 1-17 https://dipta.cat/ebop

Antonio Gilabert Rodriguez (1 de 1)
President
Data Signatura: 19/06/2024
HASH: 7e96d92db1a3c40d6571de6ec388e405

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A CONSTITUIR UNA BORSA DE
TREBALL D’AGENTS DE RESIDUS DE L’ÀREA DE RESIDUS DEL CONSORCI DE
POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE ‘EBRE


1.- Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes bases reguladores és la selecció, mitjançant concurs-oposició, torn lliure,
d’agents de residus amb la finalitat de constituir una borsa de treball per cobrir vacants,
substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest perfil professional que
es doni al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre tant com a personal
funcionari com personal laboral.
LLOC: AGENT DE RESIDUS
GRUP: C1
El contingut de funcions i tasques corresponents seran, en general, les establertes a la fitxa
descriptiva de funcions de la Relació de Llocs de Treball I les altres que es puguin determinar
en aquest document o posteriorment en formalitzar la relació laboral o funcionarial amb
COPATE.
2.- Procés de selecció
La selecció dels aspirants es farà pel sistema de concurs-oposició lliure, articulat en una
primera fase de proves de coneixement de llengua i de caràcter teòric i pràctic relacionades
amb les funcions i tasques pròpies d’un/a AGENT DE RESIDUS, una segona, de valoració
dels mèrits al·legats i entrevista personal.
3.- Funcions principals del lloc de treball i àmbit territorial
Les funcions a desenvolupar per les persones que es contractin o nomenin seran les pròpies
d’un/a AGENT DE RESIDUS.
Sense caràcter exclusiu, les funcions a desenvolupar, de forma no limitativa, poden incloure’s
dins les següents tasques:
• Assessorar els grans productors de residus i fer el seguiment de les seva participació
en la recollida. Acompanyar a la ciutadania en la implementació de sistemes
d’identificació de l’usuari.
• Realitzar visites monitoritzades a les diferents deixalleries municipals de les
comarques del Baix Ebre i Montsià. També a les instal·lacions del Mas de Barberans:
dipòsit controlat, planta de compostatge i planta de tractament lixiviats, així com a la
planta de transferència de resta i envasos de l’Aldea.
• Realitzar xerrades i tallers a escoles, associacions o entitats, i esdeveniments
realitzats pels ajuntaments.
• Realitzar campanyes de comunicació específiques entre la ciutadania per tal de
fomentar el triatge de residus i promoure les bones pràctiques i el civisme a l’entorn
d’ús dels contenidors de la via pública. Així com avaluar l’eficàcia de les activitats dutes
a terme i reportar els resultats obtinguts.
• Inspecció de les àrees o punts d’aportació de residus (via pública i grans generadors)
segons necessitat del servei. Atenció telefònica a la ciutadania, recull d’incidències
relacionades amb la gestió de residus i trasllat per a la seva resolució. Ús de
tecnologies per a la gestió de dades. Identificació de punts crítics on es requerida
l’actuació d’un agent de residus.
Totes aquestes tasques seran desenvolupades amb el suport de la resta d’estructures de
gestió del COPATE i dels Consells Comarcals que l’integren, com també de les assessories
externes que amb l’objectiu de garantir la qualitat de l’execució de les tasques pugui
contractar el COPATE.
La ubicació física del lloc de treball és a la ciutat d’Amposta a la seu del COPATE, tot i que
també haurà de treballar a la seu dels altres Consells Comarcals. Tanmateix en el
desenvolupament de les seves funcions haurà de desplaçar-se pels seus mitjans per la resta
de l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre. La impossibilitat de realitzar el desplaçament es
causa d’extinció del contracte de treball.
4.- Condicions dels aspirants
Per ser admès/a i, en el seu cas, prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han
de reunir amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds els
requisits generals continguts a la normativa vigent i que són els següents:
a) Nacionalitat:
Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol
dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals, en virtut de tractats
internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure
circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 de la del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic,, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants
estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat. Les previsions del paràgraf anterior seran
d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals
d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i als
seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin
menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents. Els aspirants estrangers han
d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior del castellà. En cas que els aspirants
no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el
procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de
llengua castellana que han de superar aquests aspirants; a no ser que les proves selectives
impliquin per sí mateixes la demostració d’aquest coneixement. La prova, si escau, s’ha de
qualificar d’“apte” o “no apte”, sent necessari obtenir la valoració d’“apte” per passar a realitzar
les proves restants de la fase d’oposició o per passar a la fase de concurs
b) Edat:
Haver complert setze anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
Només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa,
per a l’accés a l’ocupació pública.
c) Capacitat:
Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
d) Habilitació:
No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’ocupació o càrrecs públics
per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de personal funcionari, o per a exercir
funcions similars a les que es desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el qual
hagués estat separat/da o inhabilitat/da. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobarse
inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o
equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
e) Titulació:
Estar en possessió de Cicle formatiu de grau mitjà, batxillerat o equivalent que permeti el
desenvolupament de les tasques de d’AGENT DE RESIDUS d’acord amb la clàusula anterior.
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del
Ministeri d’Universitats
Informació: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/202057/ficha/202057.html
f) Coneixement de la llengua catalana
Posseir el Certificat de nivell de suficiència de català (C1) expedit per l’òrgan competent o
alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, de
modificació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements
de català i l’ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els
títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció
General de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril.
Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement
del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball
de les administracions públiques de Catalunya.
També seran vàlids els certificats de llengua catalana emesos a Andorra tal com estableix
l’Acord de Govern pel qual s’aprova la subscripció del Conveni de col·laboració entre el
Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra, l’Administració de la Generalitat,
mitjançant el Departament de Cultura i el Centre per a la Normalització Lingüístics en matèria
de reconeixement d’acreditacions oficials de coneixements de llengua catalana.
Cas que no es pugui acreditar el nivell de català establert, l’aspirant haurà de realitzar la prova
de català en els termes establerts a la base 5.1.4.1 d’aquestes bases específiques.
g) Coneixement de la llengua castellana per a persones originàries de països on no
sigui llengua oficial
Les persones aspirants estrangeres hauran d’acreditar un coneixement adequat de la llengua
castellana. S’exceptuen aquelles originàries de països en què el castellà és llengua oficial.
Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant la presentació d’un dels documents que
s’indiquen a continuació:
- Certificat conforme han cursat la primària, la secundària o el batxillerat a
l’Estat espanyol.
- Diploma d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d’octubre, o
equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les
proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles
oficials d’idiomes.
Cas que no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de castellà exigit, el
procés de selecció ha de contenir una prova o exercici de coneixements de llengua castellana
del mateix nivell al requerit en la convocatòria, que hauran de superar.
El requisit dels coneixements de castellà es pot complir i s'ha d'acreditar, com a màxim, fins al
moment d'inici de la prova esmentada en el paràgraf anterior.
La prova s’ha de qualificar d’apte/no apte, i és necessari obtenir la valoració d’apte/a per poder
continuar amb la resta de proves de la fase d’oposició o per a passar a la fase de concurs. En
la valoració de la prova de castellà el tribunal de selecció comptarà amb personal assessor
nomenat a l’efecte.
h) Estar en possessió del permís de conduir B i tenir disponibilitat per desplaçar-se.
Aspirants amb discapacitat
Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves selectives sense
necessitat d'acreditar les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials abans del seu
començament, sens perjudici del que estableix l'apartat següent i que superat el procés
selectiu, en presentar la documentació per ser nomenat, han d'acreditar, igual que la resta
d'aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de treball que cal proveir
i prestar el servei públic corresponent.
Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud de participació en la
convocatòria aquesta condició, així com l'adequació de temps i mitjans materials que
sol·liciten per a la realització de les proves previstes en les bases específiques de la
convocatòria. En cas contrari, s’entén que renuncien al seu dret, i en cap cas no es pot
demorar el procés selectiu per aquest motiu.
El tribunal qualificador decidirà sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn, de manera
que les persones aspirants amb discapacitat gaudeixin d'igualtat d'oportunitats respecte de la
resta d'aspirants, i han de tenir en consideració que no comportin una despesa excessiva.
Amb aquesta finalitat poden demanar un informe sobre la sol·licitud d'adaptació als equips de
valoració multiprofessional.
5.- Presentació de sol·licituds.
Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar sol·licitud
d’acord amb el model específic que figura a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix
Ebre, així com a la web del Consorci (www.copate.cat), a la qual hauran d’adjuntar:
Documentació que cal adjuntar
Còpia simple del
DNI/NIE
No s’ha de presentar
Còpia simple del permís
de conduir
S’ha de presentar
Còpia simple de la
titulació exigida
No s’ha de presentar sempre i quan:
- La titulació es trobi disponible al Registre
Nacional de títols universitaris o títols no
universitaris del Ministeri d’Educació, Formació
Professional i Esports;
- La persona aspirant autoritzi prèviament l’accés
d’aquesta Corporació a la titulació per un període
de 6 mesos . A tal fi, la persona aspirant haurà de
seguir els tràmits establerts a la plana web
habilitada pel Ministeri.
- La persona aspirant indiqui a la instància el codi
d’autorització generat pel Ministeri per a poder
efectuar les consultes dels títols per tercers.
Còpia simple del
certificat acreditatiu
dels coneixements de
llengua catalana i
castellana
S’ha de presentar, si és el cas
Justificant del
pagament de la taxa de
drets d’examen
S’ha de presentar, si és el cas
Còpia simple del
dictamen actualitzat
emès per l’Equip de
Valoració i Orientació
Laboral
S’ha de presentar, si és el cas
Currículum vitae S’ha de presentar
De conformitat amb l’Ordenança fiscal T7 del Consell Comarcal del Baix Ebre reguladora de
la taxa per drets d’examen i participació en proves selectives (BOPT de data 09.04.2021) es
fixen els drets d’examen per accedir a aquesta convocatòria en la quantitat de 15,00 euros.
El termini per al pagament de la taxa corresponent finalitza el dia en que acaba el termini per
a la presentació de sol·licituds.
El sistema de ingrés serà el de l’autoliquidació. El pagament s’efectuarà per transferència
bancària al compte: ES37 2100 0019 4102 0057 9081.


S’haurà de fer constar obligatòriament:
- Nom de la persona aspirant
- DNI de la persona aspirant
- Procés borsa agents residus COPATE
El justificant de pagament constitueix requisit imprescindible per poder participar en les proves
selectives i s’haurà d’acompanyar a la sol•licitud de participació en les mateixes. Les quotes
ingressades únicament podran ser retornades, prèvia sol•licitud, al subjecte passiu si no
resulta admès en la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, o quan l’activitat no es
realitzi per causes no imputables a dit subjectes passiu.
El pagament de la taxa no substitueix en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud en
la forma i terminis que s’estableixen més endavant. El pagament es pot realitzar i justificar des
del moment de la presentació i fins al moment de finalització del termini de presentació de la
sol·licitud de participació.
D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, les dades de
caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les
contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius del
Consorci, seran objecte de tractament automatitzat per aquest, per tal de possibilitar una futura
contractació de la persona aspirant. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i
cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és el Consorci
de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre.
La tramitació de la instància i la documentació corresponent s’haurà de tramitar d’acord amb
el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, segons el següent:
Presentació al Registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre:
• Preferentment les instàncies es presentaran electrònicament al registre electrònic del
Consell. Caldrà fer-ho amb certificat digital o signatura electrònica i completar el tràmit
electrònic anomenat “Sol·licitud selecció borsa agent residus ”.
Serà suficient amb l’aportació de la documentació adjunta en còpia simple, però si la
persona aspirant presenta amb la sol·licitud còpies electròniques autèntiques, no serà
necessària l’aportació posterior de la documentació original.

• Presencialment: les persones interessades poden presentar l’esmentada instància en
al Registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre (carrer Barcelona,152, Tortosa)
en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores, o al Registre
general del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (Carrer Lligallo
de Lorente, 3, -Polígon Oriola- 43870 Amposta)
Serà suficient amb l’aportació de la documentació adjunta en còpia simple, però si la
persona aspirant presenta amb la sol·licitud còpies autèntiques o compulsades, no
serà necessària l’aportació posterior de la documentació original.
El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i finalitzarà als 20 dies hàbils.
En la presentació de sol·licituds NO cal aportar la documentació acreditativa dels mèrits
al·legats. La documentació dels mèrits s’ha de presentar dins del termini de 3 dies naturals a
partir de la data que el Tribunal qualificador reclami aquesta documentació a les persones
aspirants que hagin superat la fase d’oposició. La presentació de documentació acreditativa
dels mèrits es realitzarà a través del tràmit específic de la seu electrònica d’aquest Consell
Comarcal del Baix Ebre anomenat “Aportació de documentació acreditativa dels mèrits”.
6.- Admissió d’aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència ha de dictar resolució
aprovatòria de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació de les
causes, nomenament del Tribunal i assenyalament del lloc, data i hora de constitució d’aquest
i inici del procés de selecció.
Aquesta resolució es farà pública a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre i a
la seu electrònica del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre,
(www.copate.cat), al tauler d’anuncis, físic i electrònic, de la Corporació i es notificarà
electrònicament als aspirants, concedint un termini de 5 dies hàbils per a esmenes i possibles
reclamacions.
Les eventuals reclamacions per exclusió seran resoltes per la presidència en els 3 dies
naturals següents a la finalització del termini d’exposició. Cas de no existir persones aspirants
excloses, l’anterior relació tindrà directament caràcter definitiu.
Les eventuals reclamacions per exclusió seran resoltes per la presidència en els 3 dies
naturals següents a la finalització del termini d’exposició. Cas de no existir persones aspirants
excloses, l’anterior relació tindrà directament caràcter definitiu.
7.- Tribunal qualificador
El Tribunal qualificador que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la
següent composició:
Codi Validació: 4E67ENAWQZHMYT2XEQNYEEP4F
Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 17
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | 01-07-2024 2024-05562 Pàg. 8-17 https://dipta.cat/ebop/
- Presidència: recaurà en personal de la Corporació o del COPATE amb igual
o superior categoria o subgrup professional a les places convocades
- 3 vocals: dels quals 2 vocals seran personal de la Corporació o del COPATE
amb igual o superior categoria professional a la convocada, i 1 vocal serà
designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
- Secretaria: recaurà en la secretària de la Corporació o persona en qui
delegui
La designació nominal dels membres del tribunal, correspon al President de la Corporació i
s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos. El Tribunal podrà
disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves, els
quals, en l’exercici de la seva funció, actuaran amb veu, però sense vot. El Tribunal no podrà
constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé
siguin titulars, bé suplents, i sempre amb l’assistència del President i Secretari. Les decisions
s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, resoldrà el vot de qualitat
del President.
El Tribunal queda facultat per interpretar les Bases i resoldre qualsevol dubte i incidència del
procés de selecció, sent els seus acords immediatament executius, sens perjudici de la
possibilitat de poder ser impugnats en alçada davant la presidència. Els membres del Tribunal
es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en qualsevol moment
del procés selectiu. La possibilitat de recusació és extensiva als membres assessors del
Tribunal des del moment de la seva incorporació.
De cada sessió s’estendrà acta, signada pel secretari, que n’ha de donar fer, amb el vistiplau
del president, i per tots els membres. En tot cas, el funcionament del Tribunal qualificador, en
allò no previst en aquestes Bases, s’adequarà a les normes contingudes al Cap. II Sec 3a.de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
8.- Procés de selecció
El sistema de selecció serà per concurs-oposició, amb la fase prèvia de coneixements de
llengua catalana i castellana per aquelles persones aspirants que no ho hagin acreditat
prèviament segons l’establert en aquestes bases:
Llevat que el Tribunal qualificador ho determini, no es permetrà que les persones aspirants
utilitzin telèfons mòbils o qualsevol altra dispositiu que permeti la gravació, reproducció,
transmissió o recepció de dades, imatges o so durant la realització de les proves del procés
selectiu. L’incompliment d’aquesta norma comportarà l’exclusió de la persona aspirant del
procés de selecció i la pèrdua dels drets d’examen.
En qualsevol moment el tribunal de qualificació podrà requerir a les persones aspirants perquè
acreditin la seva personalitat.
Les persones candidates hauran d'acudir proveïdes del DNI o NIE o, en defecte d'això,
passaport o permís de conduir.
A. Fase de coneixement de llengües, en cas de que hi hagi persones aspirants que hagin
de fer aquestes proves:
1. Llengua catalana
Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de llengua catalana, que
consta de dues parts:
Primera part. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà de la redacció
d’un text i els coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes
lingüístics.
Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una
conversa sobre temes generals d’actualitat.
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel Tribunal qualificador. El
resultat de l’exercici serà d’APTE/A o de NO APTE/A, i caldrà obtenir la qualificació
d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.
Queden exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que
acreditin documentalment, fins el moment de la realització d’aquesta prova, estar en
possessió del certificat de nivell C1, segons l’establert en aquestes bases i es
consideraran com a aptes.
2. Llengua castellana
Només les persones aspirants que no compleixin els requisits establerts en aquestes
bases, en relació amb el coneixement de llengua castellana.
Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, de caràcter
eliminatori, en què les persones aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà
en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els
membres del Tribunal qualificador.
La qualificació de la prova serà APTE/A o NO APTE/A i caldrà obtenir la qualificació
d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.
Resten exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin
documentalment, fins el moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió
dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2
i es consideraran com a aptes.


B. Fase d’oposició
Integrada per dos proves, cada una amb caràcter obligatori i eliminatori:
Consistirà en resoldre per escrit, els següents exercicis, relacionats amb el temari previst a
l’annex I d’aquestes bases:
a) PROVA TEÒRICA : Puntuació màxima 20 punts
Consisteix en contestar per escrit, en un període màxim de 60 minuts, un qüestionari de
40 preguntes tipus test, que seran proposades pel tribunal i relacionades amb les matèries
esmentades al temari de l’annex I.
Es puntuarà de la manera següent:
• 0,50 punts per resposta correcta
• -0,15 punts per resposta incorrecta
• 0 per sense resposta o resposta anul·lada
La puntuació màxima és de 20 punts i s’ha d’obtenir un mínim de 10 punts per superar
la prova i poder continuar en el procés selectiu.
b) PROVA DE CONEIXEMENTS PRÀCTICS: Puntuació màxima 30 punts
El Tribunal proposarà una prova de coneixement pràctics que es podrà plantejar com
preguntes de format curt i/o supòsits pràctics relacionats amb les funcions i tasques que
integren el contingut funcional del lloc i tenir relació amb més d’un dels temes de l’annex.
La prova es podrà realitzar amb mitjans informàtics o de forma manual.
Es valoraran els coneixements de la matèria, la redacció i exposició clara, de síntesi, i
ordenada dels continguts. Durada màxima de la prova: 120 minuts.
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 30 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 15 punts
per a superar-lo i poder continuar en el procés selectiu
C. Fase de concurs.
El Tribunal valorarà els mèrits i circumstàncies personals en el seu cas al·legats per les
persones aspirants que hagin superat la primera fase del procés selectiu, en base a la
documentació acreditativa aportada per aquestes en el termini de 3 dies naturals comptats a
partir de la comunicació que realitzi el Tribunal al les persones aspirants que hagin superat la
fase d’oposició.
Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats degudament traduïts
a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya. El president de la corporació, a petició
pròpia o a proposta del president del tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents,
l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les
quals hagin pogut incórrer els aspirants.
EXPERIÈNCIA - ELEMENTS A VALORAR PUNTS
MAXIMS
10,00
punts
PUNTUACIÓ
1.Serveis prestats directament en administracions
públiques desenvolupant funcions o tasques que
defineixen el contingut funcional del lloc (Base 3ª)
0,10 punts per
mes treballat
2. Serveis prestats en el sector privat desenvolupant
funcions o tasques que defineixen el contingut funcional
del lloc (Base 3a.)
0,01 punts per
mes treballat
Sistema de puntuació
- En l’apartat 1 es puntuarà l’antiguitat en places i llocs de treballs en administracions
públiques, tant en règim funcionarial com laboral, en propietat, fix, temporal o interí en
llocs de treballs relacionats amb les tasques que recull la fitxa annexa del lloc de treball
o de categoria superior directament relacionades.
S’haurà d’aportar vida laboral i certificat de administració pública on s’han realitzats els
serveis que acreditin clarament el tipus de serveis prestats per a poder avaluar-los. En
cas de no acreditar-ho no es valoraran.
- En l’apartat 2 es puntuarà l’experiència acreditada en funcions relacionades amb l’arxiu
documental desenvolupades en el sector privat.
S’haurà d’aportar vida laboral i certificat d’empresa, contractes o qualsevol altre
document que pugui acreditar clarament el tipus de serveis prestats per a poder
avaluar-los. En cas de no acreditar-ho no es valoraran
FORMACIÓ - ELEMENTS A VALORAR PUNTS MAXIMS
10,00 punt
PUNTUACIÓ
ACTIC nivell avançat
ACTIC nivell mitjà
ACTIC nivell bàsic
0,50 0,50
0,30
0,20
Jornades i cursos sobre matèries directament relacionades
amb el lloc de treball d’instituts, escoles oficials, etc.
(Educació ambiental, medi ambient)
3,5 punts 0,01 punts per hora
Cursos en eines d’Office, Microsoft o altres suites de font
lliure i d’administració electrònica (word, access, excel,
power point, aplicatius AOC, transparència ), impartits per
Instituts o Escoles oficials, corporacions empresarials,
organitzacions sindicals, o acadèmies privades en el marc
de programes de formació i ocupació subvencionats amb
fons públics.
1,0 punt Fins a 20 hores:
0,10 punts
De 21 a 50 hores:
0,20punts
Més de 50 hores:
0,30punts
Diplomatura vinculat al lloc de treball 2,0 Es valorarà quan
tingui relació amb el
lloc de treball
Llicenciatura o Grau universitari vinculats al lloc de treball 3,0 Es valorarà quan
tingui relació amb el
lloc de treball
Entrevista personal
Amb caràcter voluntari i no eliminatori, el Tribunal podrà mantenir una entrevista amb els
aspirants, per tal de concretar els mèrits i circumstàncies personals al·legats i valorar
l’adequació a les condicions específiques de les funcions i tasques que defineixen el contingut
funcional dels llocs vinculats a les places a desenvolupar per substitució o vacant.
La puntuació màxima que es podrà atorgar per a aquesta fase serà de 5 punts.
9.- Relació d’aspirant aprovats
La qualificació final del procés selectiu vindrà determinada per la suma de les puntuacions
obtingudes en les diferents fases establertes a la base anterior.
FASES PUNTUACIÓ
MÀXIMA
FASE OPOSICIO 50
PROVA TEÒRICA 20
PROVA PRÀCTICA 30
FASE CONCURS 25
VALORACIÓ DE MÈRITS
Experiència: 10 punts
Formació: 10 punts
20
ENTREVISTA PERSONAL 5
TOTAL 75

Un cop finalitzades les proves i la valoració del concurs de mèrits s’ha de fer pública la llista
de persones aprovades, per ordre de puntuació total obtinguda, on s’inclouran el nom i
cognoms i quatre xifres del DNI/NIE de les persones aspirants.
La puntuació definitiva del concurs-oposició és el resultat de sumar les puntuacions
obtingudes en la fase d’oposició i de concurs.
El Tribunal qualificador proposarà a la presidència de la Corporació la constitució de la borsa
de treball amb les persones aspirants que hagin superat aquest procés selectiu. Per Resolució
de la Presidència es constituirà la borsa de treball que es regirà per l’establert en aquestes
bases i que contindrà una llista de persones per ordre de la puntuació total obtinguda, de major
a menor, segons el resultat de les proves i els mèrits acreditats i valorats, la qual cosa
determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates per oferir-les les
propostes de contractació. En el cas que es produïssin empats, es resoldran atenent
successivament els criteris següents:
- Major puntuació global a la fase d’oposició, i en cas de persistir l’empat,
major puntuació del segon exercici.
- De persistir l’empat, major puntuació de l’apartat d’experiència laboral i en
segon lloc a l’apartat de formació relacionada amb les funcions del lloc de
treball.
En cas que cap de les persones aspirants superi el procés selectiu el Tribunal qualificador ha
de declarar deserta la convocatòria, i per tant la borsa de treball no es constituirà.
La puntuació final de les proves selectives i la llista de persones aprovades s’ha de publicar a
la seu electrònica de la Corporació.
10.- Formació de borsa de treball
Amb els aspirants que hagin superat el procés selectiu, el Tribunal proposarà la formació d’una
borsa de treball, per l’ordre de puntuació respectivament obtinguda, a partir de la qual es
procedirà a la provisió de les eventuals vacants o substitucions en aquesta administració.
Les crides a preses de possessió o contractacions laborals temporals es faran per rigorós
ordre de puntuació i posició en la relació.
La dinàmica de funcionament de la borsa serà la que es preveu en les bases generals que
han de regir la creació i funcionament de borses de treball de personal laboral no permanent
o interí del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, publicades al BOPT
núm. 63 de data 4 d’abril de 2016, la modificació publicada al BOPT número 95 de data 17 de
maig de 2018 o aquelles modificacions que puguin produir-se posteriorment i durant la seva
vigència.

11.- Formalització i període de prova
Quan procedeixi, la persona aspirant proposat/da per a contractació o nomenament
presentarà els documents acreditatius de compliment de les condicions de capacitat i dels
requisits exigits a la convocatòria, en el termini màxim de 3 dies naturals, comptats a partir del
següent al dia en què se li comuniqui la proposta de contractació.
L’aspirant requerit/da que, dins el termini indicat, no presenti la documentació, no podrà
prendre possessió ni ser contractat, al seu cas, i decaurà en les seus drets corresponents,
sense perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la
seva instància. Això, tret de casos de força major, el quals s’han de justificar i ser degudament
comprovats i considerats per la presidència. En aquest cas, la proposta de presa de possessió
o contractació s’entendrà automàticament feta en favor, successivament, de l’aspirant següent
en la relació elevada pel Tribunal.
Examinats de conformitat els documents aportats per l’aspirant, la presidència procedirà a la
seva pressa de possessió o contractació en el termini màxim d’un mes a comptar des de
l’expiració del termini de presentació de documents. En el document que es formalitzi,
s’establirà un període de prova d’acord amb la legislació laboral vigent en el moment de la
contractació. Les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció
i acolliment, risc durant la lactància i paternitat que afectin l’aspirant durant el període de prova,
interrompran aquest. Transcorregut aquest termini sense desistiment, el contracte o
nomenament tindrà efectes plens.
12.- Vigència de la borsa de treball
La borsa formada a partir d’aquest procés de selecció tindrà vigència durant els exercicis
pressupostaris 2024, 2025, 2026 i 2027. Podrà prorrogar-se expressament per resolució de
presidència aquesta vigència, per causes d’interès públic, segons necessitats de la
Corporació. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots del seus drets
derivats de la superació del procés de selecció.
13.- Incidències i recursos.
Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos, les formalitzacions dels contractes, així com
les resolucions per les quals es declara no superat el període de prova, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició davant de la presidència, dins del termini d’un mes, comptat a
partir del dia següent al de la seva publicació. O directament recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acte.
Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d’òrgans
col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen
la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el president de la corporació en
el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre.
Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.


ANNEX I .- TEMARI
1. El municipi: les competències municipals en matèria ambiental.
2. La comarca. Organització, competències i àrees d’actuació. D.L. 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya.
3. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre: funcions, composició i
funcionament.
4. La comarca del Baix Ebre: municipis i activitat socioeconòmica
5. La comarca del Montsià: municipis i activitat socioeconòmica
6. La comarca de la Ribera d’Ebre: municipis i activitat socioeconòmica
7. La comarca de la Terra Alta: municipis i activitat socioeconòmica
8. La Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre
9. Els actius naturals de Terres de l’Ebre
10. Els valors culturals de Terres de l’Ebre
11. Marc competencial dels residus
12. Marc normatiu dels residus.
13. Objectius de recuperació de residus: europeus, estatals i catalans.
14. Sistemes de recollida.
15. Sistemes porta a porta i de pagament per generació.
16. Equips de recollida, tipologia.
17. Educació i comunicació ambiental.
18. Estratègies per a la comunicació i participació ciutadana.
19. Desenvolupament personal i social: Habilitats socials per a la interacció amb diferents
públics i resolució de conflictes.
20. Gestió de dades i informes. Ús d’eines tecnològiques per a la gestió de dades.

Codi Validació: 4E67ENAWQZHMYT2XEQNYEEP4F
Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 17


Comparteix aquest Notícia


Informació sobre Cookies

  • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
  • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
  • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.