Registre de Sol·licitant

Sol·licitants

Dades d'accés

Escrigui un correu electrònic i una contrasenya per a accés al seu perfil en Portal d'Ocupació


Dades bàsiques

Escrigui les seves dades personals com a Sol·licitant d'Ocupació


Situació actual

Actualment es troba en alguna de les següents situacions? (Marqui les caselles corresponents)


Dades de contacte i residència actual


Nivell Formatiu i AcadèmicMillora d'ocupació

Indica si vols una millora de feina

Política de Protecció de Dades


Les dades personals continguts en aquest currículum gaudeixen de la protecció prevista per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


Declaro l'exactitud i la veracitat de les dades que conté aquest currículum i autoritzo a Viver de empreses Baix Ebre Innova com a Portal d'Ocupació al tractament i comunicació dels mateixos amb les següents finalitats:

  • La intermediació en relació amb ofertes d'ocupació presentades i que responguin al meu perfil professional. A aquest efecte les dades podran transmetre's a qualsevol empresa oferent amb l'objecte de seleccionar entre els candidats remesos. Al mateix temps les dades podran ser transmesos entre les diferents Agències de Col·locació que ho sol·licitin i els diferents serveis públics estatals i de les diferents comunitats autònomes.
  • El seu ús en matèria d'accions d'inserció i formació professional que puguin ser dutes a terme per el nostre Portal d'Ocupació.
En compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999) li informem que les dades personals facilitades per vostè s'incorporen al nostre fitxer automatitzat de dades (Currículums) i van a ser utilitzats exclusivament per a la finalitat anteriorment citada. Si vostè desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació han de dirigir-se per escrit a Polígon Industrial Venta Nova, s/n CAMARLES, Tarragona o remetent correu electrònic a insercio@baixebreavant.cat.